Kreta przewodnik

Najlepsza polska strona internetowa poświęcona greckiej wyspie Kreta oraz w niewielkim stopniu Grecji kontynentalnej. Znajdziesz tu przydatne informacje związane ze zwiedzaniem Krety wykraczające poza ofertę fakultatywnych wycieczek. Na stronie znajdziecie również opisy najciekawszych miejsc, które sami odwiedziliśmy zwiedzając tę największą grecką wyspę. Treści uzupełniają bieżące aktualności, fotografie oraz przepisy kuchni greckiej.

Zmiany w przepisach o organizacji imprez turystycznych

Od dnia 1 lipca 2018 roku polską branżę turystyczną czeka niemałe trzęsienie ziemi. Tego dnia bowiem wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące organizacji imprez turystycznych oraz powiązanych z nimi usług turystycznych. Tym samym przepisy z 1997 roku, które regulowały do chwili obecnej działanie tej branży, odchodzą do lamusa. Nowa ustawa (Dz.U. 2017 poz. 2361 z dnia 24 listopada 2017 r.) o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych to realizacja postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2302.

Turyści w Grecji

Na nowych rozwiązaniach zyskają przede wszystkim osoby korzystające ze zorganizowanych imprez turystycznych oraz kupujące tzw. pakiety dynamiczne. Aktualizacja przepisów była konieczna, ponieważ przez ostatnie lata rynek usług turystycznych w Europie mocno się zmienił. Sprzedaż imprez przez internet oraz dostosowywanie i łączenie ofert pod konkretne potrzeby klientów wymagało sformułowania bardziej przejrzystego i jednolitego prawa. Zmiany te to również dążenie do zwiększenia gwarancji prawa dla podróżnych, a także przedsiębiorców. Warto podkreślić w tym miejscu, że nowe jednakowe prawo dotyczące organizacji wyjazdów w całej UE ma chronić nas konsumentów niezależnie od tego, w jakim państwie wykupimy wycieczkę. Poszczególne państwa nie mogą wprowadzać mniej lub bardziej liberalnych przepisów w tej kwestii bo dyrektywa ta ma charakter bezwzględnie wiążący.

Mimo że ustawa ma 38 stron to warto do niej zajrzeć bowiem na nowo definiuje wiele pojęć związanych z turystyką. W naszym artykule nie będziemy przytaczać dokładnych definicji, bowiem możecie się z nimi zapoznać w unijnej dyrektywie lub polskiej ustawie. Warto tylko wiedzieć, że nowe przepisy precyzyjnie określają to czym jest impreza oraz usługi turystyczne. W związku z tym nie będą miały one zastosowania w przypadku imprez krótkich (do 24-godzin), podróży służbowych oraz imprez organizowanych okazjonalnie i niezarobkowo.

Ułatwiona rezygnacja i zwrot pieniędzy

Od zawartej umowy można odstąpić w każdej chwili przed wyjazdem, jednak na ogół taka rezygnacja wiąże się z obciążeniem klienta obowiązkową opłatą. Jej wysokość jest powiązana z czasem, jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy, z której rezygnujemy. Nowe przepisy określają jednak także takie sytuacje, w których rezygnacja z umowy nie będzie związana z naliczeniem opłaty.

Turyści w Heraklionie

Jedna z ciekawych zmian w ustawie dotyczy możliwości bezkosztowego odstąpienia od umowy udziału w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Na wielu stronach pojawiają się jednak błędne interpretacje tego przepisu. Jak precyzują eksperci pracujący nad tą ustawą, nie chodzi o umowy zawarte na odległość, np. przez internet, telefon, mail. Chodzi tu o sytuację, w której klient podpisał umowę “w ciemno” nie znając jej szczegółowych założeń. Przepis ten będzie miał zatem zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy zostaliśmy zaskoczeni pozornie korzystną ofertą, okazją, ktoś nas namówił nie omawiając szczegółów. Gdy jednak wcześniej uzgadnialiśmy nawet jakieś ogólne warunki (np. standard zakwaterowania czy przelot), to przepis ten nie będzie miał zastosowania.

W przypadku gdy jednak spełnimy warunki tego przepisu, to będziemy mieli 14 dni na rezygnację bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów.

Wchodzące w życie przepisy ułatwią także rezygnację z zawartej umowy w przypadku, gdy nastąpią nieuniknione i nieprzewidziane okoliczności. W takiej sytuacji przysługiwać nam będzie stuprocentowy zwrot kosztów. Zasadnicza kwestia dotyczy tego czym są owe “nieprzewidziane okoliczności”. Ustawa precyzuje to w następujący sposób: “nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występujące w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej”.

Po ludzku zaś mówiąc gdy pogorszy się sytuacja polityczna w kraju, do którego się wybieramy, nastąpi zamach terrorystyczny albo klęska żywiołowa będziemy mieli możliwość zrezygnowania przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W takiej sytuacji organizator będzie musiał zwrócić nam wszystkie wpłacone pieniądze. Nie możemy jednak już wtedy domagać się od organizatora odszkodowania za niezrealizowanie oferty.

Kolejna sytuacja, w której podróżny będzie mógł odstąpić od zawartej już umowy i otrzymać pełny zwrot kosztów, dotyczy podniesienia ceny przez organizatora turystyki już po dokonaniu rezerwacji o więcej niż 8%.

Warto też pamiętać, że prawo do odstąpienia od zawartej umowy przysługuje także organizatorom turystyki. Może to nastąpić, gdy nie uzbiera się minimalna liczba osób chętnych do udziału w zaplanowanej imprezie. O takiej sytuacji musimy być powiadomieni odpowiednio wcześniej, a organizator w ciągu 14 dni musi zwrócić wszystkie wpłaty.

Przeniesienie udziału w imprezie

Doprecyzowane zostały także przepisy dotyczące przeniesienia udziału w wykupionej imprezie turystycznej na inną osobę spełniającą warunki udziału. Nie potrzebujemy na to zgody, konieczne natomiast jest poinformowanie o tym organizatora turystyki “na trwałym nośniku” nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeśli z powodu przeniesienia udziału organizator poniesie jakieś koszty (np. przebukowania biletu lotniczego) to ma prawo obciążyć nimi podróżnego. Jednak co jest istotne, musi w takiej sytuacji poniesione koszty udowodnić klientowi.

Dłuższy okres na złożenie reklamacji

Do tej pory turyści mieli określony ustawowo 30-dniowy termin na złożenie reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Po wejściu w życie nowych przepisów roszczenia dotyczące niezgodności z umową oraz ewentualnie poniesione szkody przedawniają się dopiero po trzech latach. Trzeba jednak pamiętać, że szczegółową procedurę reklamacyjną w ramach samoregulacji będą ustalać sami touroperatorzy. Informacja o postępowaniu reklamacyjnym powinna znaleźć się w każdej podpisywanej umowie.

Zgłaszanie niezgodności

Wedle nowych przepisów podstawowym kryterium jakie musi być spełnione, aby nasze roszczenia w przyszłości były w ogóle rozpatrywane, to jak najszybsze poinformowanie organizatora turystyki o wszelkich niezgodnościach otrzymanych świadczeń z podpisaną umową. Intencją twórców nowych przepisów jest to aby klient w trakcie wyjazdu nie zbierał dowodów na wszelkie niezgodności z umową oraz zaniedbania organizatora turystyki po to tylko aby później uzyskać jak najwyższe odszkodowanie. Innym aspektem tego zapisu jest również to, że touroperator musi mieć możliwość podjęcia próby usunięcia niedociągnięć i zastrzeżeń wysuwanych przez klienta.

Pamiętajmy zatem, że jeśli nie zgłosimy niezwłocznie niezgodności z umową, to organizator uzna, że nam one nie przeszkadzają. Tym samym stracimy podstawę do wysuwania roszczeń wobec niego. Co istotne, jak wskazują eksperci, to klient w przyszłości będzie musiał udowodnić np. przed sądem, że w sposób należyty poinformował  organizatora o wszystkich swoich zastrzeżeniach. Zatem jeśli już znajdziecie się w takiej sytuacji to wszelkie niezgodności koniecznie zgłaszajcie w formie pisemnej, potwierdzonej podpisem rezydenta lub za pomocą e-maila, czy sms-a.

Hotel Chryssana

Usuwanie niezgodności

W miarę możliwości organizator będzie starał się niezwłocznie usunąć zgłoszone przez klienta niezgodności, np. pokój niezgodny z umową. To w interesie przedsiębiorcy będzie leżało aby naprawić sytuację jak najszybciej, ponieważ w przeciwnym razie klientowi będzie przysługiwało odszkodowanie np. za każdy dzień spędzony w pokoju o standardzie niższym niż ten który jest w umowie.

Gdy zaproponowane nam świadczenia zastępcze będą niższej jakości od tych określonych w umowie a organizator nie będzie w stanie zaproponować lepszego rozwiązania, możemy wystąpić o obniżenie ceny. Jeśli uznamy, że są one zupełnie nieporównywalne z tym co jest zawarte w umowie lub obniżka którą proponuje jest nieadekwatna, to możemy propozycję odrzucić i wystąpić po powrocie o odszkodowanie.

Gdy powrót jest chwilowo niemożliwy

Jeśli nasz powrót do kraju będzie niemożliwy, ponieważ na przykład w kraju, w którym jesteśmy, pojawią się jakieś nadzwyczajne okoliczności (choćby długotrwały strajk kontrolerów lotu) to organizator turystyki ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie usług oraz koszty dodatkowego zakwaterowania klientów przez okres do 3 nocy. Warunki jakie proponuje powinny w miarę możliwości odpowiadać tym zawartym w umowie. Choć mogą też być oczywiście lepsze.

Kiedy organizator turystyki staje się niewypłacalny

Wszyscy na pewno pamiętają sytuacje, w których biura podróży podczas sezonu ogłaszały plajtę, pozostawiając setki swoich turystów poza granicami kraju. Najczęściej ludzie ci stawali przed realnym problemem braku dalszego zakwaterowania oraz niemożliwości zrealizowania podróży powrotnej do kraju.

Aby przeciwdziałać skutkom niewypłacalności przedsiębiorstw turystycznych system zabezpieczeń ma zostać usprawniony. Organizatorzy turystyki będą musieli składać marszałkom województw oświadczenia o posiadanych zabezpieczeniach finansowych na wypadek niewypłacalności. Środki te wraz z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym mają ułatwić i przyspieszyć odzyskanie pieniędzy przez poszkodowanych podróżnych.

Dodatkowe zabezpieczenia mają dawać gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, jakie obowiązkowo mają zawierać wszyscy przedsiębiorcy. Podmioty udzielające takich zabezpieczeń są zobowiązane do wypłaty zaliczki w ciągu 3 dni od momentu otrzymania takiej dyspozycji. Uzyskane w ten sposób fundusze mają stanowić zabezpieczenie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu podróżnych do kraju. W przypadku, gdy impreza jeszcze się nie rozpoczęła lub została przerwana w trakcie jej trwania, firmy udzielające takich zabezpieczeń finansowych przyjmują także zgłoszenia podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat od organizatora.

Do tego typu podmiotów będzie można się także zgłaszać w przypadku, gdy w przypadku niewypłacalności organizatora sami na własny koszt zorganizujemy swój powrót do kraju. W ciągu 30 dni powinniśmy otrzymać informację o szczegółowych wyliczeniach zwrotu wpłat lub ewentualnych powodach odrzucenia wniosku. Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana termin ten wydłuża się do 90 dni. Po tych terminach wypłaty należnych podróżnym kwot powinny nastąpić w ciągu 30 dni.

Co jeśli powyższe zabezpieczenia finansowe okażą się niewystarczające? W takim przypadku niezbędne środki będą wypłacane z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Warto wiedzieć, że środki którymi dysponuje ten fundusz, pochodzą między innymi z obowiązkowych składek, jakie są nałożone na przedsiębiorców turystycznych. Składki te są naliczane od każdego podróżnego, z którym organizator podpisuję umowę.

Lotnisko w Chanii

Bardziej zrozumiałe umowy

Jednym z ważniejszych założeń zarówno unijnej dyrektywy oraz polskiej ustawy jest uproszczenie umów zawieranych pomiędzy organizatorami imprez turystycznych oraz podróżnymi. Same umowy mają być napisane prostym i zrozumiałym językiem, aby konsumenci nie mieli problemów z ich interpretacją. W sytuacjach awaryjnych lub spornych ułatwi to obu stronom umowy dochodzenie swoich praw. Wszelkie zmiany, jakie mogą nastąpić już po podpisaniu umowy, także będą musiały zostać przekazane klientowi w prosty, widoczny i zrozumiały sposób, tak aby nie wprowadzały go w błąd.

Obowiązek informacyjny

Po zmianie przepisów każdy kto organizuje bądź sprzedaje wycieczki lub pakiety usług turystycznych ma obowiązek udzielenia wszelkich szczegółowych informacji na temat samej imprezy i ewentualnych wymagań (np. paszportowych, wizowych, szczepienia). Klient musi także otrzymać wszelkie informacje o podjętych działaniach na wypadek niewypłacalności organizatora, łącznie z przekazaniem pisemnego potwierdzenia o posiadanych zabezpieczeniach finansowych oraz odprowadzania składek na Fundusz. Warto zwrócić uwagę na to, że wszelkie informacje muszą być udzielone podróżnym jeszcze przed podpisaniem umowy. Przed podjęciem decyzji i podpisaniem umowy warto zerknąć do artykułu 42. tej ustawy i szczegółowo przeanalizować, o czym powinniśmy zostać powiadomieni przez firmę, która nam sprzedaje wyjazd.

Co interesujące nowością w przepisach jest konieczność poinformowania klienta o liczbie zapewnionych noclegów. W umowie powinna się znaleźć również informacja o tym jaka jest minimalna ilość osób uczestniczących w imprezie aby się ona odbyła. Informacja ta powinna być również podana w korespondencji przesłanej do podróżnego w przypadku odwołania imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. Jeszcze przed zawarciem umowy powinniśmy także wiedzieć, jaka będzie wysokość opłaty w przypadku gdy chcemy zrezygnować z wyjazdu.

Organizator bądź pośrednik musi także poinformować klienta o wszelkich dodatkowych opłatach i kosztach, jakie mogą zostać nałożone podczas trwania imprezy. Jeśli nie zostaniemy o tym poinformowani to w świetle nowej ustawy podróżny nie może zostać obciążony tymi kosztami.

Euro w Grecji

Kiedy organizator może podnieść cenę imprezy

Organizator po zawarciu umowy może podnieść cenę naszego wyjazdu. Jest to możliwe np. gdy zdrożeje paliwo, podniesione zostaną podatki lub opłaty nałożone na usługi turystyczne, które mamy zapewnione w umowie. Wszelkie zmiany cen opłat lotniskowych, portowych, znaczne wahania kursów walut mogą także przyczynić się do zwiększenia opłat.

W takim przypadku jednak organizator musi nam pisemnie uzasadnić podniesienie ceny i wskazać sposób obliczenia nowych kosztów. Zmiana ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Co ciekawe jeśli ceny spadną mamy prawo ubiegać się o zwrot różnicy.

Pamiętać należy o tym, że gdy całkowita cena wzrośnie o więcej niż 8% przysługiwać nam będzie prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłat. W takiej sytuacji na zwrot pieniędzy organizator ma do 14 dni.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Nowe przepisy wprowadzają podział na organizatorów turystyki (tworzą i sprzedają imprezy turystyczne), agentów turystycznych (sprzedają oferty organizatorów) oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (oferujących tzw. pakiety dynamiczne). Zaletą ustawy jest objęcie takimi samymi obowiązkami i odpowiedzialnością wszystkich tych przedsiębiorców. Różnice w działalności oraz rodzaju sprzedawanej oferty nie będą już oznaczały różnic w zakresie odpowiedzialności za swoich klientów oraz obowiązków.

Dynamiczne pakietowanie pod ochroną

Dynamiczne pakietowanie pojawiło się w Polsce stosunkowo niedawno i dopiero zaczyna zyskiwać popularność. Podstawową zaletą tego typu ofert jest możliwość elastycznego dopasowania terminów wyjazdu, długości i miejsca pobytu, zakwaterowania oraz swobodne określanie lotniska wylotu i przylotu.

Taka elastyczna oferta to często dobre rozwiązanie, jednak w świetle dotychczasowych przepisów były to tylko pojedyncze usługi, a nie klasyczna impreza turystyczna. Oznacza to że w myśl obowiązującej jeszcze regulacji z 1997 roku pośrednik oferujący takie pakiety nie był zobowiązany do posiadania gwarancji ubezpieczeniowej na wypadek niemożności realizacji jednej z usług. Zatem w przypadku bankructwa linii lotniczej lub zamknięcia hotelu klient nie mógł liczyć ani na powrót do kraju ani na zwrot wpłat.

Nowa ustawa zaś określa, że wykupienie już dwóch osobnych usług turystycznych typu: przewóz, zakwaterowanie na potrzeby tej samej podróży oznacza już imprezę turystyczną. Czyli przedsiębiorca sprzedający pakiety dynamiczne będzie mieć takie same obowiązki jak klasyczny touroperator pod względem gwarancji i zabezpieczeń na wypadek bankructwa.

Jeśli chcielibyście zapoznać się w całości z nową ustawą to jest ona dostępna pod poniższym linkiem.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/T/D20172361L.pdf

Gosia,  data_2018-05-09 19:55:22 2018-05-09 19:55:22
Średnia: 5
Liczba ocen: 1
  • 0.5
  • 1.0
  • 1.5
  • 2.0
  • 2.5
  • 3.0
  • 3.5
  • 4.0
  • 4.5
  • 5.0
 
 
Oceniłeś na:
 
Kreta informacje 5 na 5 (0) liczba ocen 1
zobacz pozostałe aktualności z tego miesiąca »
Wszystkie treści i zdjęcia występujące w serwisie są naszą własnością.
Wykorzystanie ich w dowolnej formie wymaga pisemnej zgody autorów.

Komentarze

 Aldona Szczepaniak
Aldona Szczepaniak
2018-05-09 18:39:30

Super ściąga. Przyda się

1

Wypełnij poniższy formularz aby dodać komentarz

lub kliknij w poniższy link aby skorzystać z możliwosci komentowania przez facebooka:
https://www.facebook.com/crete.poland/posts/10155390227857551

Nazwa użytkownika:

Adres e-mail:

Tytuł:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:
Kod obrazka

Wpisanie prawidowego kodu oznacza zgodę na przetwarzanie danych w celu wyświetlania komentarza.
Kontakt Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych na stronie możliwy jest pod adresem mailowym [email protected]

Zapisz komentarz
Zapisz komentarz
Booking.com

Polecamy:

Oliwa i kosmetyki organiczne Olivaloe

Najnowsze komentarze:

Iwona Witek: Tak Sylwia zdecydowanie latem
Katerina Glownia: Adrianna Pawłowska to ten Dimitris? ;) w Grecji więcej śniegu niż tu :(
Sylwia Krzyś Kołodziej: Noooo ale my jednak wolimy Cretę...latem...
Roman Roman: Trzeba byc chamem zeby komus mowic co ma robić. Ich dom ich sprawa nie podoba sie to wybrac inny kierunek wakacji
Ewa Szumowska: W Polsce też tak powinno być bo trzeba być chamem żeby komuś dmuchać w twarz
Artur Nowak: To ich kraj i ich sprawa
Adaś Es: Mimo, że nie pale to jednak widząc pana z papierosem na stacji paliw wywierał na mojej twarzy uśmiech
CRETE Copyright © 2009-20 Linki | Kontakt